Projekt „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu”

Nr 2004/PL/16/C/PE/023

 
 
Głównym celem Projektu było stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu oraz w gminach Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka, spełniającego aktualne wymagania prawne obowiązujące w Polsce oraz wymagania zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej.
 
Cel ten został zrealizowany między innymi poprzez rozwój i dostosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowę nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.
 
Selektywna zbiórka odpadów
Jednym z zasadniczych celów Projektu było wdrożenie w szerokim zakresie systemu selektywnej zbiórki odpadów, który stanowi kompleksowe rozwiązanie dla miasta Torunia oraz gmin ościennych.
 
Nowy system został w pełni wdrożony w 2009 roku.
 
Zabudowa jednorodzinna
W całej zabudowie jednorodzinnej na terenie Torunia został wprowadzony nowy system selektywnego gromadzenia odpadów. Odpady od mieszkańców odbierane są według następującego schematu:
 
Mieszkańcom przekazano dodatkowe pojemniki do gromadzenia bioodpadów. Tak jak dotychczas odpady suche (surowcowe) są gromadzone w workach, a odpady pozostałe w pojemnikach do odpadów komunalnych.
Szkło białe i kolorowe zbierane jest w pojemnikach ogólnodostępnych.
 
Zabudowa wielorodzinna
Nowy system zakłada zbieranie odpadów organicznych w 35% zabudowy wielorodzinnej. Do boksów śmietnikowych zostały wstawione dodatkowe pojemniki na bioodpady.
Każdy mieszkaniec na obszarze objętym zbiórką ma możliwość zbierania odpadów organicznych.
W pozostałej części zabudowy wielorodzinnej system zbiórki odpadów nie uległ zmianie.
 
Gminy Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka
 
Odpady surowcowe gromadzone są w pojemnikach rozstawionych w określonych punktach, tzw. „gniazdach”.
W Lubiczu funkcjonuje system workowy.
Nie jest przewidywane wprowadzenie zbierania odpadów organicznych.
 
Pilotaż
 
W celu przygotowania do wdrożenia docelowych systemów selektywnej zbiórki odpadów w okresie od 02.11.2007 do 31.10.2009 realizowany był pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów.
 
Obszar realizacji – Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Lelewela i Kołłątaja, Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodych Pracowników UMK.
Ilość gospodarstw domowych – 10 033
 
Uczestnicy pilotażu otrzymali nieodpłatnie 10-litrowe wiaderko kuchenne na odpady organiczne oraz co kwartał otrzymywali komplet worków do odpadów suchych.
 
Boksy śmietnikowe zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów organicznych oraz pozostałych odpadów komunalnych.
 
Całe wyposażenie wykorzystane w pilotażu zakupione zostało w ramach realizacji zadania nr 5.
 
Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
 
W skład ZUOK wchodzą następujące obiekty:
 • Składowisko odpadów komunalnych – 6,6 ha, 1 080 000 m3 ;
 • Sortownia odpadów – wydajność 27 000 Mg/rok odpadów surowcowych, 57 000 Mg/rok odpadów zmieszanych;
 • Kompostownia odpadów organicznych – wydajność 5 000 Mg/rok;
 • Kompostownia odpadów zielonych – wydajność 3 000 Mg/rok;
 • Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • Zakład przerobu odpadów budowlanych – wydajność 4 500 Mg/rok;
 • Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydajność 190 Mg/rok;
 • Infrastruktura towarzysząca, w tym zaplecze socjalno-administracyjne, garaże, drogi i place manewrowe.
 
Edukacja ekologiczna
 
Projekt wdrożeniowo-edukacyjny realizowany był w oparciu o różne działania i inicjatywy, których celem było promowanie wiedzy o środowisku i jego ochronie, szczególnie obejmującej prawidłowe postępowanie z odpadami oraz kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań.
Edukacją ekologiczną objęto dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz gimnazjów (w tym specjalnych, terapeutycznych, społecznych), a także studentów szkół wyższych i dorosłych z Torunia, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.
 
Formy działań i inicjatyw:
 • Zajęcia,
 • Wykłady,
 • Wizyty studialne,
 • Imprezy edukacyjno-informacyjne,
 • Akcje,
 • Konkursy,
 • Seminaria.
 
Finansowanie
 
Projekt uzyskał dofinansowanie Funduszu Spójności w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych określonych w Decyzji Komisji Europejskiej, tj. 10 837 440 Euro. 

 

Finansowanie
Wartość wg Decyzji KE
Wartość wg podpisanych kontraktów
Wydatki kwalifikowane 15 264 000,00 15 317 229,84

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221