Ukraina
 • 22 lipca 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Rozbudowa ZUOK

Tytuł projektu:
Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”
Działanie 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Realizator:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity: 14 904 490,00 zł
Kwota dofinansowania: 8 240 240,00 zł
Źródła finansowania: Fundusz Spójności, środki własne MPO

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 13.09.2018 r.

Termin realizacji: 13.09.2018 r. - 30.06.2020 r.

Opis projektu:

Cele projektu

 • Zmniejszenie strumienia odpadów przekazywanych na składowisko poprzez modernizację i automatyzację instalacji do sortowania odpadów (zwiększenie skuteczności - efektywności sortowania, zwiększenie ilości i podniesienie jakości odzyskiwanych surowców).
 • Zapobieganie powstawaniu odpadów.
 • Usprawnienie procesu przygotowywania do ponownego użycia odpadów.
 • Zwiększenie odzysku, w tym głównie recykling odpadów.
 • Racjonalizacja wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacja zagospodarowania odpadów.
 • Sortowanie odpadów przed składowaniem.

Najważniejsze zaplanowane działania:

 • Modernizacja linii sortowniczej

Nowoczesna, automatyczna i funkcjonalna linia technologiczna do rozsortowywania odpadów komunalnych znacząco zwiększy odzysk surowców wtórnych oraz zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku. Linia wyposażona będzie w dwa separatory optyczne wydzielające tworzywa sztuczne oraz papier i tekturę, separator balistyczny rozdzielający folię od butelek PET i opakowań wielomateriałowych, czyli np. kartoników po napojach, a także separator metali nieżelaznych, czyli np. puszek aluminiowych. Separatory będą uzupełnieniem dla funkcjonującej obecnie ręcznej segregacji odpadów komunalnych.
 

Planowana rozbudowa sortowni obejmuje w szczególności: montaż separatora optycznego tworzyw sztucznych, separatora optycznego papieru, separatora balistycznego, separatora metali nieżelaznych, modernizację kabin sortowniczych, montaż systemu podajników łączących poszczególne elementy linii oraz rozbudowę systemu sterowania. Tak zmodernizowana linia w oparciu o zaproponowane urządzenia będzie w stanie poprawić efektywność sortowania (odzysku surowców wtórnych). Zainstalowane separatory będą w stanie odzyskać co najmniej 80% surowców wtórnych zawartych w kierowanym do nich strumieniu odpadów.

 • Budowa zespołu wag wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym

Proces przyjęcia odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów rozpoczyna się od ważenia i rejestracji odpadów w systemie komputerowym. Przewiduje się instalację dwóch wag samochodowych. W chwili obecnej czynności te wykonywane są na wagach zlokalizowanych na terenie przy ul. Kociewskiej 37. Nowe wagi zamontowane zostaną w pasach drogowych bezpośrednio przy wjeździe na teren Zakładu.

 • Dostawa i montaż myjni do kół i podwozi

Obecnie składowisko wyposażone jest w brodzik dezynfekcyjny zlokalizowany w pasie drogowym na drodze wyjazdowej z Zakładu. Nowa instalacja usytuowana zostanie w granicach ogrodzenia Zakładu i umożliwi mycie kół i podwozi pojazdów opuszczających zarówno składowisko, jak i pozostałe obiekty zakładu, w szczególności obiekty kompostowni odpadów organicznych i odpadów zielonych oraz instalacji stabilizacji.

 • Dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem
 • Dostawa oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Toruniu, które ułatwi rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów.
 • Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców całego regionu, której głównym celem jest propagowanie idei zapobiegania powstawaniu odpadów i zmniejszaniu ilości odpadów składowanych na składowiskach.

Rezultaty:
W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowany zakład zagospodarowania odpadów  oraz sortownia, co spowoduje wzrost ilości przetwarzanych odpadów oraz poprawę odzysku surowców wtórnych. Przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna zwiększy świadomość mieszkańców na temat konieczności sortowania odpadów. Planuje się, że około 280 tys. osób będzie objętych systemem zagospodarowania odpadów, a moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów wyniesie 90 000 Mg/rok.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
tel. 56 63 98 119
e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl

***

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych
Instytucja Zarządzająca opracowała i udostępniła narzędzie informatyczne umożliwiające przekazywanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych. Można je zgłaszać w szczególności poprzez:
a) specjalny adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.3/5 na podstawie 2244 głosów