Ukraina
 • 22 lipca 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Opis projektu - założenia

Przedsięwzięcie „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” obejmuje kompleks zadań, których realizacja pozwoli na optymalne uporządkowanie spraw związanych ze sferą gospodarki odpadami komunalnymi w Toruniu. Przedsięwzięcie ma charakter proekologiczny. Zasadniczym jego celem jest stworzenie i wdrożenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Torunia, zgodnego z normami i prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej, a także zgodnego z oczekiwaniami mieszkańców Torunia. Realizacja przedsięwzięcia, oprócz efektów czysto ekologicznych stworzy też mocną podstawę do zrównoważonego rozwoju przestrzennego i społeczno-gospodarczego miasta.

 

Wnioskodawca
Prezydent Miasta Torunia

Beneficjent końcowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu
Podstawowym problemem adresowanym przez projekt „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” jest fakt, iż obecny model gospodarki odpadami w Toruniu jest niezgodny z wymogami i standardami unijnymi. Niedobory infrastrukturalne stanowią poważną przeszkodę na drodze do osiągnięcia zgodności ze standardami UE.

 

Cele projektu

Celem projektu jest usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu, zwłaszcza w zakresie dostosowania istniejącego systemu przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów do wymogów prawnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz przewidywanych zmian tych przepisów do wymagań Unii Europejskiej.

 

Wymagania prawne nakładają obowiązek sukcesywnego wdrażania nowoczesnych metod postępowania z odpadami w celu:

 • wstępnego przetwarzania odpadów,
 • kierowania na składowisko odpadów przetworzonych,
 • recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych,
 • wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych,
 • ograniczenia składników biodegradowalnych w masie odpadów kierowanych na składowisko.

 

Cele te powinno się osiągnąć przez wdrożenie w szerokim zakresie systemu selektywnego gromadzenia odpadów i zastosowanie odpowiednich intensywnych metod przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

Projekt „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” obejmuje realizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla miasta Torunia oraz gmin ościennych i ma za zadanie osiągnięcie wspomnianych celów w zakresie przetwarzania i unieszkodliwiania. Przyjęte rozwiązania technologiczne przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów warunkują jednocześnie potrzebę wdrażania odpowiedniego systemu gromadzenia selektywnego odpadów. W tym zakresie Władze Miasta Torunia powinny wprowadzić odpowiednie lokalne regulacje prawne zapewniające wdrożenie właściwych metod gromadzenia i wywozu odpadów.


Proponowany wariant rozwiązania problemu

Przyjęty do realizacji system gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Torunia i gmin ościennych w dużej mierze opiera się o dobrze zaprogramowany system selektywnego gromadzenia odpadów obejmujący:

a) gromadzenie selektywne potencjalnych surowców wtórnych w tzw. systemie wielopojemnikowym o stopniu   wydzielenia ok. 20-30% masy danego składnika zawartej w odpadach,

b) gromadzenie selektywne odpadów w tzw. systemie dwupojemnikowym (podział na odpady mokre i suche) w zabudowie jednorodzinnej oraz w 35% w części zabudowy wielorodzinnej nowej (do 50% w roku 2020),

c) selektywne gromadzenie odpadów wielkogabarytowych,

d) selektywne gromadzenie odpadów budowlanych,

e) selektywne gromadzenie odpadów zielonych,

f) selektywne gromadzenie odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych,

 

Wydzielone w systemie zbiórki wielopojemnikowej potencjalne surowce wtórne kierowane będą do zakładu segregacji, gdzie następować będzie doczyszczanie i dodatkowa segregacja. Do zakładu segregacji kierowane będą również tzw. odpady suche gromadzone w systemie dwupojemnikowym w celu rozsegregowania na poszczególne frakcje surowcowe.

Wydzielone w systemie zbiórki dwupojemnikowej odpady organiczne (mokre) kierowane będą do kompostowni odpadów organicznych. Przewidziano kompostownię komorową stacjonarną z pełnym automatycznym sterowaniem procesu.


Gromadzone selektywnie odpady zielone (masa roślinna) przetwarzane będą w polowej kompostowni odpadów zielonych.

Odpady wielkogabarytowe kierowane będą do linii demontażu w celu odzyskania potencjalnych surowców wtórnych.

Selektywnie zbierane odpady budowlane kierowane będą do linii przetwarzania tych odpadów w celu wydzielenia potencjalnych surowców wtórnych oraz uzyskania kruszyw budowlanych.

Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych będą czasowo magazynowane w specjalnym magazynie, a następnie przekazywane do odpowiednich zakładów unieszkodliwiania.

Końcowym elementem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jest składowisko odpadów, na które kierowane będą pozostałości poprocesowe (balast) oraz odpady nieprzetworzone.


W zakresie rzeczowym w skład przedsięwzięcia wchodzą:

 • składowisko odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą obsługi (zaplecze socjalne i techniczne) - etap I,
 • sortownia odpadów surowcowych,
 • kompostownia odpadów zielonych i organicznych,
 • zakład przerobu odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
 • magazyn odpadów niebezpiecznych.

Planowany do realizacji Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu w procesie ograniczenia składników biodegradowalnych kierowanych na składowisko opiera się o technologię kompostowania wydzielonej w systemie selektywnej zbiórki masy organicznej (pospożywczej). W kraju brak jest doświadczeń z wdrażania selektywnego gromadzenia składników organicznych (pospożywczych) zawartych w odpadach komunalnych. Warunkiem koniecznym efektywnego działania kompostowni frakcji organicznej jest uzyskanie pozytywnych efektów we wdrażaniu selektywnego gromadzenia tej frakcji odpadów. Proponuje się więc wsparcie projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” działaniami obejmującymi:

 

 • przygotowanie projektu wdrożeniowo–edukacyjnego dla systemu selektywnego gromadzenia dwupojemnikowego,
 • zakupu niezbędnego wyposażenia (pojemników oraz pojazdów) do przeprowadzenia akcji pilotażowej na jednym z osiedli w Toruniu. Wyniki działań pilotażowych byłyby podstawą do szerokiego stosowania tego systemu na terenie miasta.

 

Koszt i wielkość dofinansowania

Koszt całkowity projektu został określony na 16.750.000 EUR, przy czym koszty kwalifikowane wynoszą 15.264.000 EUR. Wysokość dofinansowania projektu z Funduszu Spójności wynosi 71% kosztów kwalifikowanych.

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.3/5 na podstawie 2244 głosów